MAGNOLIA BAKERY USA MI BAKMIŞTINIZ ?

Gizlilik Politikası


A.     Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Magnolia Gıda Tic. A.Ş.  ("Magnolia Bakery") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Magnolia Bakery olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Magnolia Bakery ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında işbu metin ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. KVKK Neden Düzenlenmiştir ?

Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri uzun süredir işlemektedirler. Bu durum kanunlardan kaynaklanabildiği gibi, bazen kişilerin rızasına veya bir sözleşmeye dayanmakta, bazen de yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme sürecinde de korunması öncelikli konulardan biridir.

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların belirlenmesi amaçları ile yürürlüğe girmiştir.

2. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yalnızca ad, soyad gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki,  ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu durum, kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar.

3. Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinden oluşmaktadır. Belirtilen veri kategorileri KVKK’da sınırlı olarak düzenlenmiş olup; bu kategorilerin dışında kalan kişisel veriler mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

5. İlgili Kişi Kimdir?

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. KVKK yalnızca gerçek kişilerin kişisel hak ve özgürlüklerini korumakta, tüzel kişileri kapsamamaktadır.

6. Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

7. Açık Rıza Nedir ve Hangi Durumlarda Alınması Gerekir?

Açık rıza, ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır. Açık rızanın bu anlamda, rıza veren kişinin olumlu irade beyanını içermesi gerekecek olup; diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Örneğin KVKK uyarınca, gerçek kişilere ait sağlık bilgileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi gibi amaçlar haricinde  sır saklama yükümlülüğü altında bulunmayan kişiler tarafından yalnızca açık rızaya bağlı olarak işlenebilecektir.

B.     KVKK Başvuru Formu

 

Magnolia Gıda Tic. A.Ş.  ("Magnolia Bakery") ile çalışan/işveren, müşteri ve ticari ilişkilerimiz kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz, Magnolia Bakery’nin koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. KVKK gereğince Magnolia Bakery kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Bu kapsamda dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;


·      Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

·      Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

·      Kanun'a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

 

KVKK’nın 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda "yazılı" olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıdaki linkte belirttiğimiz Başvuru Formunun çıktısı alınarak;

·      Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,

·      Noter vasıtasıyla,

·  Başvuru sahibinin şahsi mail adresi ile kvkk@magnoliabakery.com.tr mail adresine gönderilerek,

·  Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

KVKK Başvuru formunu indirmek için lütfen tıklayınız. 

C.     Kamera İzleme ve Kayıt Aydınlatma Metni

MAGNOLIA GIDA TİC. A.Ş.

KAMERA İZLEME ve KAYIT AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Kamera Kayıt Politikası ve Aydınlatma Metni, Magnolia Gıda Tic. A.Ş.’nin cafesinde ve aşağıdaki uyarı işaretinin bulunduğu diğer alanlarda (İşbu aydınlatma metninde bundan böyle “Şirket yerleşkesi” olarak anılacaktır.) kamera gözetim ekipmanlarının yerleştirilmiş olduğu hakkında sizi bilgilendirmektedir.

 

(1) Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Magnolia Gıda Tic. A.Ş.  (İşbu Aydınlatma Metninde bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

(2) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kamera gözetim sistemi; bireylerin ve bu sistemlerin menzilinden geçen eşyaların görüntülerini kaydetmekte ve işlemektedir. Sistem, 7 gün 24 saat sürekli olarak çalışmaktadır. Video gözetim sistemi aracılığıyla, görsel bilgiler ve kamera kayıtları işlenmektedir. Bu veriler, Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Daire Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun başta olmak üzere, ilgili mevzuata dayalı olarak işlenmektedir.

 

(3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıdaki açıklamanıza konu olan kişisel veriler aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

·      Şirket yerleşkelerinin, yerleşkelerinde bulunan bireylerin, eşyaların, ürünlerin her türlü saldırıdan, hırsızlıktan, soygundan veya her türlü zarardan korunması,

·      Şirket yerleşkelerinin, altyapının, ürünlerin, operasyonların, güvenliğinin sağlanması ve her türlü güvenlik ihlaline karşı tedbir alınması,

·      Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

·      Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,

·      Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

·      İşyerine giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi,

·      İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası ve bu amaçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·      Yangın ve benzeri afetleri önlenmesi,

·      Şirket yerleşkesinin bulunduğu alanların (otopark, özel alanlar gibi) yönetimi,

·      İşyeri kurallarına ilişkin ihlalleri tespit edilmesi ve soruşturulması.

 

(4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera kayıtları, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak iş ortakları, tedarikçileri ve hissedarı ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde işlenebilecektir.

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

·      Şirket ve yerleşkelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtları gibi verilerin güvenlik şirketi ve teknik altyapıyı kuran veya işleten şirket ile paylaşılması;

·      Verilerin yönetilmesi ve saklanması için yetkilendirilmiş dış sağlayıcılar;

·      Fiziki ve elektronik çalışan verilerinin saklanması amacıyla tedarikçiler ile paylaşılması;

·      Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanları ile paylaşılması;

·      Veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği haller.

Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı ise aşağıdaki gibidir:

·      Kamera kayıtlarının talep edilmesi durumunda polis, savcılık ve mahkeme gibi resmi kurumlar ile paylaşılması

·      Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurumlarla paylaşılması.

 

(5) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirket, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

 

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

Kamera Kayıtları

30 gün

Güvenliğin Sağlanması

 

(6) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. İşleyeceğimiz bu verilere ilişkin her türlü bilgiye kvkk@magnoliabakery.com.tr ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

 Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


D.     Çerez Poltikası

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin ad, soyad, cinsiyet veya iletişim bilgisi gibi kişisel verileri içermezler.


Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanılması esnasında ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sunulan hizmetleri geliştirmek, deneyimleri iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesi içerisinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.


MAGNOLİA GIDA TİC. A.Ş.  ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?


·         Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak. Örneğin, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması,

·         Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Şirket web sitesini ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

 

Magnolia Gıda Tic. A.Ş.  ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect


ÇEREZ YÖNETİMİ


İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

·         Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

·         İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

·         Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

·         Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

·         Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

·         Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

·         Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

 

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.


ÇEREZ ÇEŞİTLERİ·         Sahipliklerine göre:

o   Birinci Taraf Çerezler: Doğrudan ziyaret edilen web sitesi veya Şirket tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

o   Üçüncü Taraf Çerezler: Şirket ile iş birliği içerisinde olan, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

·         Aktif olduğu süreye göre:

o   Oturum Çerezleri: Kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek verileri sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

o   Kalıcı Çerezler: Çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanma tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır.

·         Kullanım amaçlarına göre:

o   Zorunlu Çerezler: Web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir.

o   İşlevsel Çerezler: Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

o   İstatistik Çerezleri: Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

o   Reklam ve Pazarlama Çerezleri : İlgi alanlarınızın bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki alakalı reklamları göstermek amacıyla faaliyet gösteren firmalar tarafından kullanılabilen çerezlerdir.


Magnolia Gıda Tic. A.Ş.’nin web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

 

Cookie Servis Sağlayıcı

Cookie Adı

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

Google

1P_jar

Tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler.

İstatistik

1 Ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kabul Et"e tıklayarak, sitemizin doğru şekilde çalışmasını sağlamak, içerikleri ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve site trafiğimizi analiz etmek için cihazınızda tanımlama bilgilerinin saklanmasını kabul etmiş olursunuz.

Kabul Et